Устав


 
§ 1 Име, седалище и финансова година на сдружението
Сдружението ще носи името „Българско училище в Мюнхен „Паисий Хилендарски“ - сдружение с нестопанска цел
1.1 Сдружението е регистрирано в регистъра на районния съд в град Мюнхен.
1.2 Седалище нa сдружението е град Мюнхен.
1.3 Финансовата година на сдружението съвпада с календарната година.
§ 2 Цели на сдружението, обществено-полезна дейност
2.1 Цел на сдружението
2.1.1 Цел на сдружението е изучаването на писмен и устен български език.
2.1.2 Цел на сдружението е обезпечаване и насърчаване изучаването на българския език и литература, история, география и др.
2.1.3 Цел на сдружението е насърчаване и популяризиране на българския език като официален език на ЕС, както и на българската традиция и култура, което може да се осъществява и под формата на културни мероприятия.
2.2 Целта на сдружението ще се осъществява чрез:
2.2.1 Целта на сдружението ще се осъществява чрез редовното провеждане на учебни занятия. За тази цел се разработва половингодишен учебен план.
2.2.2 Учебните занимания ще се провеждат от учители, които разполагат със съответната квалификация.
§ 3 Обществено-полезна дейност
3.1 Сдружението преследва изключително и непосредствено обществено-полезни цели по смисъла на глава „Цели с данъчно облекчение“ на Данъчния кодекс.
3.2 Сдружението е с идеална цел. Основната му цел не е реализиране на икономическа печалба. Всички средства на сдружението се използват само за цели, свързани с устава.
3.3 Напускащи сдружението членове нямат право на претенции към имуществото на сдружението.
3.4 Сдружението набира средствата, необходими за постигане на целите си, чрез членски вноски, такси, дарения, приходи от училищни мероприятия или други приходи. Финансови излишъци, дарения и други средства на сдружението могат да бъдат използвани само за уставни цели. Членовете не получават дялове от печалбата, както и каквито и да било други бонуси от средствата на сдружението в качеството си на членове. Недопустимо е облагодетелстването чрез разходи, които не съответстват на целите на сдружението или чрез несъразмерно високи възнаграждения. Това не се отнася до подсигуряване на адекватно възнаграждение за услуги от особен характер, които са свързани с целите на сдружението.
3.5 В случай на прекратяване на сдружението или на отпадане клаузата за данъчно облекчение, цялото имущество на сдружението се преотстъпва на друго регистрирано българско сдружение с общественополезна дейност за училищни цели или на друга организация в областта на възпитанието и образованието на германски деца или деца от чуждестранен произход, както и на организации с цел популяризиране на българската култура.
3.6 Решението за промяна на устава трябва да се представи преди регистрацията си в съответния регистрационен съд на компетентната данъчната служба.
§ 4 Членство
4.1 Членове на сдружението могат да бъдат всички юридически или физически лица, които проявяват интерес към целите на сдружението и ги приемат.
4.2 С решение на сдружението определени лица, които имат особени заслуги в подкрепа на неговите целите, могат да получат статут на почетни членове.
4.3 Предпоставка за членство е подаването на писмена молба за приемане, която да бъде адресирана до Управителния съвет на сдружението.
4.4 Управителният съвет решава по свое усмотрение относно одобряването на молбата. В случай на отхвърляне, Управителният съвет не е длъжен да обоснове съответните причините
4.5 Членството приключва в случай на смърт, изключване, зачеркване от членския списък или с доброволното напускане от страна на членуващия.
4.6 Доброволното напускане става с отправена до Управителния съвет писмена декларация. Напускането е възможно само в края на финансовата година, като е необходимо да бъде спазен срок за предизвестие от три месеца.
4.7 С решение на Управителния съвет всеки член може да бъде зачеркнат от списъка, ако той въпреки двукратно писмено предупреждение е в просрочка с плащанията на членския си внос или съответните допълнителни такси. Заличаването става едва когато след изпращане на второто предупреждение са изминали два месеца и в него е упомената възможността за изключване. Решението на Управителният съвет за зачеркване от списъка се съобщава на кандидата.
4.8 В случаите, когато някой член виновно и грубо наруши интересите на сдружението, той може да бъде изключен с решение на Управителния съвет. Преди да вземе решение, Управителният съвет трябва да предостави на членуващия възможността за писмено или устно становище.
4.9 Решението на Управителния съвет трябва да бъде обосновано в писмена форма и да бъде изпратено до съответния член. Членуващият има право да подаде възражение до Общото събрание в срок от един месец след получаване на решението. Управителният съвет свиква Общо събрание на сдружението в срок от един месец след постъпване на подаденото в срок възражение, при което то окончателно взема решение с обикновено мнозинство относно изключването на съответния член.
4.10 В случай на доброволно прекратяване на членството си, членуващият няма право на претенции относно имуществото на сдружението. Той по никакъв начин няма право да изисква възстановяване на заплатените от него членски вноски.
§ 5 Членски вноски
5.1 Всички членове заплащат годишни вноски и евентуална такса за приемане.
5.2 Размера и сроковете за заплащане на таксите (такси за обучение и такси за приемане) и на годишните вноски се определят от Общото събрание на сдружението и са регламентирани в отделен правилник за заплащане на таксите.
5.3 При извънредни обстоятелства Управителният съвет може да преустанови или да отложи плащането на вноски и такси.
§ 6 Органи на сдружението
6.1 Органи на сдружението са Управителният съвет и Общото събрание на сдружението.
§ 7 Управителен съвет
7.1 Управителния съвет се състои от председател, зам.-председател и ковчежник. Управителният съвет определя двама асистенти (съпредседатели) с обикновено мнозинство. Председателят и зам.-председателят нямат право да преподават.
7.2 Съобразно § 26 на Гражданския процесуален кодекс Управителният съвет на сдружението се състои от председател и зам.-председател. Те единствено имат право да представляват сдружението, като зам.-председателят има това право само в случаите, когато председателят е възпрепятстван.
§ 8 Компетентност на Управителния съвет:
8.1 Управителният съвет отговаря за всички дела на сдружението, освен в случаите, когато според Устава те попадат в областта на друг компетентен орган.
8.2 Управителният съвет има най-вече следните задачи:
а) подготвя и свиква Общото събрание на сдружението и изготвя дневния ред
б) отговаря за изпълнение решението на Общото събрание на сдружението
в) изготвя бюджетния план, годишния доклад и води счетоводството
г) взема решения относно приемане и изключване на членове
д) сключва и прекратява договори с преподавателите
е) сключва и прекратява договори за обучение
ж) взема решения относно всички дела с юридически характер
8.3 Управителният съвет може да се съветва с Общото събрание и родителския съвет относно всички дела от неговата компетентност. Това става под формата на писмено уведомление.
§ 9 Избор и мандат на Управителния съвет
9.1 Председателят на Управителния съвет, зам.-председателят и ковчежникът се избират от Общото събрание за срок от две години, считано от деня, в който гласуването влезе в сила, при което първият Председател на Управителния съвет се избира за срок от една година. Въпреки това той запазва мандата си до провеждане на ново гласуване. Всеки член на Управителния съвет се избира поотделно. Преизбиране на Управителния съвет се допуска. Членове на Управителния съвет могат да бъдат само членове на сдружението. С приключване на членството в сдружението изтича и мандатът на съответния член на Управителния съвет.
9.2 Ако някои от членовете на Управителния съвет преждевременно напусне, то до изтичане на мандата му Управителния съвет може да избере негов приемник.
§ 10 Заседания и решения на Управителния съвет
10.1 Управителният съвет взема решения по време на заседанията си, които се свикват от председателя на Управителния съвет по писмен път, по телефон или чрез електронна поща, а в случаите, когато той е възпрепятстван, заседанията се свикват от неговия заместник.
10.2 Управителният съвет може да вземе решения, ако присъстват най-малко двама членове. Вземането на решения става с мнозинство на подадените гласове. За доказателствени цели решенията на Управителния съвет се записват в протоколна книга и се подписват от водещия заседанието. Протоколът съдържа мястото и часът на заседанието на Управителния съвет, имената на участниците, гласуваните решения и резултата от гласуването.
10.3 Управителният съвет може да взема решения писмено или устно, ако всички членове на Управителния съвет са съгласни с предмета на решението. В тези случаи се съставя протокол при първа възможност.
10.4 Не се допуска едно и също лице да упражнява няколко функции в областта на дейност на Управителния съвет.
10.5 Членовете на Управителния съвет работят на обществени начала и не получават каквито и да е възнаграждения за дейността си.
§ 11 Общо събрание на сдружението
11.1 В Общото събрание всеки един член – включително и почетните, имат право на глас. Упражняване правото на глас може да стане и чрез упълномощаване на друг член. Упълномощаването за всяко Общо събрание става поотделно, като един член няма право да представлява повече от един чужд глас.В областта на компетентност на Общото събрание попадат въпросите на:
а) приемане на изготвения от Управителния съвет бюджетен план за следващата финансова година, приемане на годишния доклад на Управителния съвет, отзоваване на Управителния съвет от длъжност, определяне размера и сроковете на плащане на годишните вноски.
б) избиране и освобождаване от длъжност на председателя на Управителния съвет, на зам.-управителя и на ковчежника
в) избиране и освобождаване от длъжност на членовете на родителския съвет
г) вземане на решения за промени в устава, както и прекратяване на сдружението
д) вземане на решения относно възражения срещу решения на Управителния съвет за изключване на членове
е) избор на почетни членове
ж) по отношение на всички дела и въпроси, които попадат в областта на компетентност на Управителния съвет Общото събрание има право да отправя препоръки към Управителния съвет.
§ 12 Свикване на Общото събрание
12.1 Редовното Общо събрание се провежда най-малко един път в годината, по възможност през първото тримесечие на календарната година. То се свиква от Управителния съвет, като писменото уведомление трябва да бъде изпратено в срок от две седмици преди датата на събранието и да съдържа дневния ред. Срокът започва да тече от първия ден след изпращане на препоръчаното писмо. Препоръчаното писмо се счита за доставено, ако е изпратено до адреса, който всеки един от членовете е посочил като последен. Дневният ред се определя от Управителния съвет.
12.2 Най-късно до една седмица преди събранието всеки един член може да подаде молба за допълнения към дневния ред. Ръководителят на събранието уведомява членовете за съответните допълнения преди откриването на заседанието. Общото събрание решава Относно приемане молбите за допълнения към дневния ред, поставени по време на заседанието.
§ 13 Извънредно събрание
13.1 Извънредно събрание се свиква от Управителния съвет в случаите, когато гоизискват интересите на сдружението или когато най-малко 30% от членовете са подали писмена молба до Управителния съвет, която съдържа целите и причините. Ако Управителният съвет не откликне на молбата, членовете на Общото събрание имат право сами да свикат събрание.
§ 14 Вземане на решения от Общото събрание
14.1 Общото събрание се ръководи от председателя на Управителния съвет, а ако той е възпрепятстван от зам.-председателя или ковчежника. Ако не присъства член на Управителния съвет, събранието определя ръководител. За целите на провеждане на избори и предхождащата ги дискусия ръководните функции на събранието могат да бъдат прехвърлени върху изборен комитет.
14.2 Протоколчикът се определя от ръководителя на събранието, като протоколчик може да бъде и лице, което не е член.
14.3 Начинът на гласуване се определя от ръководителя на събранието. Гласуването става по писмен път, ако 1/3 от членовете с право на глас го изискат.
14.4 Общото събрание може да взема решения, ако присъстват 25% от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет е длъжен да свика второ събрание със същия дневен ред в срок от 4 седмици, като последното има право да взема решения независимо от броя на присъстващите. Това трябва да бъде упоменато в поканата.
14.5 По правило Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство на подадените валидни гласове. Гласовете „въздържал се“ се считат за невалидни гласове. За промяна в Устава обаче е необходимо мнозинство от 3/4 на подадените валидни гласове, а за прекратяване на сдружението е необходимо мнозинство от 4/5.
14.6 За избран се счита този, който е получил повече от половината подадени валидни гласове. Ако никой не е получил повече от половината подадени валидни гласове, между двамата кандидати, получили най-много гласове, се провежда балотаж. За избран се счита получилият най-много гласове. При равен брой гласове изборът става посредством теглене на жребий от ръководителя на събранието.
14.7 Относно решенията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от съответния ръководител на събранието и от протоколчика. Той трябва да съдържа следните данни:
а) място и дата на събранието
б) лицето, определено за ръководител на събранието и протоколчика
в) списък с имената на присъстващите
г) дневния ред
д) отделните резултати от гласуването и начина на гласуване
е) при промени в Устава съответната промяна трябва да бъде записана дословно
§ 15 Родителски съвет
15.1 Може да бъде избран родителски съвет, като максималния брой членове е 5. Принципно могат да бъдат избирани редови и почетни членове на сдружението.
15.2 Членовете на родителския съвет се избират за срок от една година, считано от деня, в които изборът е влязъл в сила.
15.3 Основна задача на родителския съвет е да подпомага сдружението при постигане и осъществяване на неговите цели. Членовете на родителския съвет извършват дейността си на обществени начала.
§ 16 Прекратяване на сдружението
16.1 Сдружението се прекратява с решение на Общото събрание, като за това се изисква мнозинство от 4/5 на подадените валидни гласове. По тази точка, виж § 13 от Устава на сдружението.
16.2 Ако Общото събрание не вземе друго решение, председателят и зам.- председателят съвместно са ликвидатори и представляващи.
16.3 Горе упоменатите условия важат и в случаите, когато сдружението се прекратява по други причини или загуби юридическата си правоспособност.

Основатели: 1. г-н Атанас Кръстин 2. г-жа Мила Палукова 3. г-жа Радостина Трифонова 4. г-жа Антония Ковачка 5. г-жа Светлана Кампс 6. г-жа Даниела Тодорова 7. г-жа Мария Тонева 8. г-жа Габриела Радева 9. г-жа Ана Бамбалска 10. г-жа Иванка Трайкова 11. г-жа Минна Николова-Крес 12.г-жа Марияна Вълчанова