Родителски съвет


 
 

Родителски съвет през учебната 2014 - 2015 година

Д-р Георги Георгиев - Председател
Членове:
Вергиния Здравкова
Людмила Петкова
Петър Попов
Искра Соколова


Според §15 от Устава на Дружеството:

15.1 Може да бъде избран родителски съвет, като максималния брой членове е 5. Принципно могат да бъдат избирани редови и почетни членове на сдружението.
15.2 Членовете на родителския съвет се избират за срок от една година, считано от деня, в които изборът е влязъл в сила.
15.3 Основна задача на родителския съвет е да подпомага сдружението при постигане и осъществяване на неговите цели. Членовете на родителския съвет извършват дейността си на обществени начала.

Според чл. 5 на Постановление № 334 на МС от 8.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина:

(2) Към българските неделни училища в чужбина се създават родителски съвети като орган за контрол и подпомагане дейността на училището.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2013 г.) Родителите/настойниците на децата/учениците избират родителски съвет и приемат правила за организацията и дейността му с обикновено мнозинство от присъстващите на събранието, което се счита за редовно проведено, ако на него присъстват повече от половината от родителите/настойниците на обучаващите се в училището деца.
(4) Родителският съвет се състои най-малко от трима членове - родители/настойници на децата/учениците в българското неделно училище, които избират председател помежду си.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2013 г.) Членовете на родителския съвет не участват в управлението на организацията.
(6) Училищният ръководител участва в заседанията на родителския съвет с право на съвещателен глас.
(7) Родителският съвет:
1. осъществява контрол върху дейността на училището, включително относно законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата;
2. обсъжда и прави предложения за решаването на текущи проблеми на училището;
3. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални ресурси и контролира законосъобразното и целесъобразното им разходване;
4. съдейства за реализирането на обучението и за включване на родителите при организиране на извънкласната дейност;
5. подпомага обучението на ученици и участието им в извънкласните дейности.
(8) Родителският съвет заседава най-малко два пъти годишно - в началото и в края на обучението за съответната учебна година, за което се отправя покана за участие до дипломатическото представителство на Република България в съответната държава.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) Дипломатическото представителство на Република България уведомява министъра на образованието и науката за заседанията на родителския съвет по ал. 8 при необходимост.
(10) Родителският съвет представя годишен доклад за дейността на училището по отношение на спазване на изискванията за протичане на нормален учебен процес и на извънкласните дейности, в т. ч. отчет за разходване на финансовите средства.