Нойбиберг подготвителна група ПУГ1


 
В подготвителна група 1 се обучават по български език деца между навършени четири и пет години. Това е първата възрастова група от детската градина на дружеството. Заниманията в Нойбиберг се провеждат един път в седмицата, по избор в петък от 16:45 до 18:00 или в събота от 9:30 до 11:00 часа.

Целите на работата са:
1. Овладяването от детето на книжовните форми на българския език.
2. Подготовка за работа с учебни пособия.
3. Усъвършенстване уменията на децата да участват активно в диалогична и моноголична форми на общуване, като се провокират да заемат различни роли.
4. Създаване на навици за работа в клас, които включват:
   - концентрация върху поставената задача
   - заучаване на правилата за работа в група
   - правилна стойка на седене при изпълнение на задачите
   - упражнения за развитие на фината моторика

Начинът на работа е съобразен с възможностите на децата и методическата работа е на базата на различни игрови методи. Стимулира се участието на всяко дете в общуването, като се акцентира на граматически правилен изказ.

Работи се с учебни тетрадки, за да се подготви началното четене, както и занимания с българските букви, така, че на края на подготвителния клас те да се знаят и да е познат механизма за разграничаване на звук и буква.

Програмата е насочена и към представянето на богатството на родния език, като се работи върху активния речник. Включени са възприемане и разказване на народни приказки, представяне и опит за заучаване на стихове, гатанки, броилки, поговорки, рими – залъгалки и др.

За подготвителната група е включена и музикална програма , за да се докоснат децата до класическите български детски песни.

Паралелно с текущите празници са включени беседи за България и представяне на празниците и традициите в България.

За празниците Нова година, Първи и Осми март се отделя време за занимания с ръчен труд.