Членство


 
Ако искаш да дадеш своя личен принос в развитието и работата на дружеството и неговото училище и да въплътиш в живот твоите идеи или да се включиш активно в управлението му, можеш да станеш член на дружеството.

Приемането на нов член на дружество "Bulgarische Schule in München Paisii Hilendarski e.V.“ става след попълване на формуляра по-долу на тази страница.

Член на дружеството може да стане всеки, който признава устава и приеме целите му.

Финансови правила и такси

Възможно е заплащане чрез превод, директен дебит или Пейпал.

Всички разходи свързани с училището като учебна такса, спонсорски хонорар и членска вноска могат да бъдат отразени във Вашите данъчни декларации. Според § 10 Nr 7 EStG те могат да бъдат отбити от общата печалба и да намалят Вашия данък приходи.

Извлечение от Правилника за таксите на българското училище в Мюнхен „Паисий Хилендарски”

I. Основни принципи
Основните принципи за регламентиране настоящия правилник за таксите се съдържат в §§ 4 (2) на Устава приет на 11 септември 2008 г.

II. Принцип на солидарност
Съществен основен принцип за финансовото обезпечение на сдружението е събирането на членски внос.
За сдружението е особено важно всички членове да заплащат в срок и в пълен размер членския внос, регламентиран в Устава. Само по този начин сдружението може да изпълнява задълженията си и да предоставя на членовете си съответните услуги.

III. Решение и оповестяване
1. По тази причина Общото събрание на сдружението прие в заседанието си на 11. септември 2008 г. настоящия правилник за таксите, който веднага влиза в сила.
2. За приеманите след този момент членове настоящият Устав е неразделна част от молбата за членство и е задължителен за тях.

IV. Правила
1. Размерът на отделните вноски се определя от Общото събрание на сдружението и важи в бъдеще до 31.12. на следващата година.
2. Размерът на отделните вноски е регламентиран в приложение А на настоящия Устав.
3. Членовете са задължени да съобщават по писмен път за промени в адреса и банковата си сметка.
4. При встъпване в членство до 28 февруари на календарната година се заплаща целия размер на вноската, а след тази дата само половината
5. Напускане на сдружението е възможно само в края на учебната година (30 юни на съответната година) и ръководството трябва да бъде уведомено по писмен път най- късно един месец преди това. Ако срокът за предизвестие не бъде спазен, членството автоматично се удължава с една година, а заедно с това и задължението за заплащане на членския внос.
6. Всички вноски се заплащат на следната банкова сметка на сдружението. Банковата сметка гласи: Банка Commerzbank AG, BIC: COBADEFFXXX, IBAN: DE89 7004 0041 0302 0500 00, Bulgarische Schule in München Paisii Hilendarski e.V.
7. Всички вноски за съответната учебна година трябва да бъдат заплатени в съответствие с Приложение А
8. При просрочване датата за заплащане се начисляват такси за изпращане на писмено предупреждение. Размерът на наказателните такси съответства на законовите разпоредби.
9. За участниците в курсовете на сдружението важат отделни такси, които не са включени в членския внос. Размерът на таксите е регламентиран в Приложение А.
10. Членският внос и таксите се набират чрез пълномощие за директно дебитиране на банковата сметка или чрез банков превод. Пълномощното може да бъде анулирано по всяко време. В този случай важат обичайните банкови правила.

Приложение А - извлечение

Членски внос
Размерът на членския внос е 65 евро (шестдесет и пет евро) на година и се заплаща в пълен размер за съответната учебна година до 15 октомври.
Членове, които встъпват в сдружението след месец февруари на съответната година, заплащат половината от тази сума или 32,50 евро.
Членският внос покрива разходите на сдружението за банкови такси, интернет, пощенска кутия, частично финансиране на три мероприятия годишно и други.
Управителният съвет заедно с родителския съвет решава относно използването на евентуален излишък.

Формуляр за членство

Регистрационна форма за членство

Моля изпратете попълнения формуляр на адрес:

Bulgarische Schule in München Paisii Hilendarski e.V.
Postfach 10 66
85501 Ottobrunn